Jeäʹltemveäʹǩǩlaʹsǩǩeem-mašina

Jeäʹltemveäʹǩǩlaʹsǩǩeem-mašina (virtu.fi)


Kela tuärjjõõzz päʹrnnpiârrjid

Kela tuärjjõõzz päʹrnnpiârrjid (kela.fi)

Päʹrnnpiârri (pdf)


Päärna ǩiõl oouddnummuš

Sääʹm ǩiõllvuäʹpstõs
Ǩiõllvuäʹpstõs lij jurddum pukid piârrjid, kook lie persteʹmen raaveed sääʹmǩiõl da määŋgǩiõllsažvuõđ piârrjest.
Ǩiõllvuäʹpstõs âânn seʹst Facebook-seeidaid, koozz noorât ääiʹjpoddsaž teâđ kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđ pirr.
Ǩiõllvuäʹpstõõzzâst jääʹrjstet ǩiiđ da čõõuč 2018 äiʹǧǧen n. 4-5 livevuõlttõõzz, koin ǩiõttʼtõõlât kuõiʹt- da määŋgǩiõllsažvuõđ jeeʹres bieʹlid.
Ǩiiđ da čõõuč puõʹtti vuõlttõsaaiʹjid da aaʹššid iʹlmmtet Ǩiõllvuäʹpstõõzz Facebook-seeidain.
Perhepalvelumalli Lappiin-haʹŋǩǩõs ja Sää’mte’ǧǧ.


Vuârtõǥǥi – Vuä’ppes vuârrvaikktõ’sse da ǩiõl ooudâs mõõnmõõžž alggpõõ’jid
Tikoteekki 2007.


Heedran piâr -koort

Heedran piâr -kortt vuäpstõkâkksaid
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.

Heedran piâr -kortt škooulneeʹǩǩ piârrǥa
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot 2018.


Heedran piâr – karttpaʹǩeʹtt

Karttpaʹǩeʹtt tiõrvâsvuõtt-tääidai mättʼtõõttma
Täid kaartid vuäitt ââʹnned määŋgnalla mättʼtummšest leʹbe šõddmõõžžin päärnai- da piârrjivuiʹm.
Suomen Sydänliitto, Yksi Elämä-terveystalkoot, SámiSoster 2019.


Staansilttõõzz da varddtoobdpeâmmʼmõš

Mainstemnalla välddmõõžž koort
Väestöliitto 2021.

Mainstemnalla välddmõõžž koort, ohjjeei vueʹppes
Väestöliitto 2021.

Mii lij varddtoobdpeâmmʼmõš?
Väestöliitto 2021.

Staansilttõõzz da päärna rå’pp
Väestöliitto 2021.

Staanvuõtt

Staanaâst? Tood viõkkvä’ldd õõldâskõskkvuõđâst
Lappi Vuõss- ja staandomm rõ, 2018.